SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – 16 h

Główne zagadnienia zawarte w programie szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Definicja projektu i jego cechy charakterystyczne
 • Rola zarządzania projektami w organizacji
 • Podstawowe metodyki zarządzania projektami
 1. Planowanie projektu
 • Etapy procesu planowania projektu
 • Tworzenie WBS (Work Breakdown Structure) i harmonogramu projektu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, finansowymi i materiałowymi
 1. Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Strategie minimalizacji ryzyka i planowanie działań awaryjnych
 • Analiza SWOT w kontekście zarządzania ryzykiem projektowym
 1. Komunikacja i raportowanie w projekcie
 • Rola komunikacji w projekcie
 • Tworzenie raportów postępu i komunikacja z interesariuszami
 • Narzędzia wspierające komunikację projektową (np. systemy zarządzania projektami)
 1. Monitorowanie i kontrola projektu
 • Skuteczne monitorowanie postępów projektu
 • Weryfikacja harmonogramu, budżetu i zakresu projektu
 • Zarządzanie zmianami w projekcie i ich dokumentacja
 1. Zarządzanie zespołem projektowym
 • Motywowanie zespołu projektowego
 • Rozwiązywanie konfliktów i budowanie efektywnej współpracy
 • Przykłady dobrych praktyk zarządzania zespołem projektowym
 1. Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zapewnienie jakości w projekcie
 • Planowanie kontroli jakości i zapewnienie zgodności z wymaganiami
 • Doskonalenie procesów w trakcie realizacji projektu

Szkolenie o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.