W ramach prowadzonej działalności pomagamy naszym Klientom pozyskać dofinansowanie na szkolenia Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Co to jest KFS?

krf logoKrajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona cześć Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników. 

Pracodawca (mała, średnia, duża firma) starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów szkoleń, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. 

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o pozyskanie dofinansowania z KFS?

Zgodnie z Zasadami KFS o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób, które zatrudniają. O środki KFS nie może ubiegać się podmiot niezatrudniający pracowników (dotyczy to również samozatrudniających się). 

Istotnym wymogiem dla szkolenia określonego pracownika jest zawarta z nim umowa o pracę. 

Jakie dokumenty trzeba złożyć do Urzędu Pracy? Jak wspieramy Klientów w wypełnianiu dokumentów? 

Strefa Rozwoju przygotuje za Państwa większość wymaganych dokumentów, w tym najbardziej czasochłonny - Wniosek KFS. 

Każdy urząd pracy wymaga nieco innych dokumentów, tak jak każdy urząd pracy ma swój wzór wniosków. 

Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc na każdym etapie rozmów. Podpowiemy, doradzimy, opiszemy, wypełnimy.

Ramowy zestaw dokumentów do złożenia w Urzędzie Pracy: 

 1. Wniosek KFS - najdłuższy dokument, w którym zawarte są informacje o każdym pracowniku objętym dofinansowaniem.
 1. Kilka załączników:
 • Oświadczenie o powiązaniu/braku powiązania z innymi podmiotami
 • Oświadczenie o łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału
 • Inne oświadczenia pracodawcy
 • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu danego roku oraz dwóch lat poprzedzających
 • Klauzule RODO dla Pracowników objętych szkoleniem.

Jak wygląda proces pozyskania dofinansowania od pierwszego kontaktu do rozliczenia szkolenia?

Pracownicy Strefy Rozwoju pomagają przejść przez cały proces pozyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: od ustalenia potrzeb szkoleniowych, przez ustalenie programów szkoleń, realizację dni szkoleniowych po rozliczenie projektu z Urzędem Pracy. 

 1. Decyzja, że chcecie Państwo pozyskać dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dofinansowanie 80% lub 100% w przypadku mikroprzedsiębiorstw) dla swoich pracowników (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) bez ponoszenia kosztów przygotowania dokumentacji.
 1. Kontakt z nami, rozmowa telefoniczna lub spotkanie, podczas których ustalamy:
 • Osoby na jakich stanowiskach chcecie Państwo przeszkolić
 • Jakie szkolenia chcecie Państwo mieć zrealizowane – możemy pomóc w wyborze
 • Urząd Pracy właściwy dla Państwa siedziby
 1. My sprawdzamy:
  • Terminy naboru wniosków
  • Priorytety pod które podlegają Państwa pracownicy
 2. Wracamy do Państwa z informacjami i gotowymi programami szkoleń, podsumowując ustalenia
 1. Przystępujemy do pisania wniosku
 2. Przesyłamy Państwu gotowy wniosek
 3. Czekamy na decyzję Urzędu Pracy jakie środki przyzna
 4. Analizujemy możliwości i rozpoczynamy szkolenia
 5. Rozliczamy szkolenia

krf zdjecieIle kosztuje nasza pomoc?

Nie pobieramy żadnych opłat za wypełnianie wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Naszym „wynagrodzeniem” jest wspólnie realizowane szkolenie.

W jakim stopniu Twoje zaangażowanie będzie niezbędne? 

 1. Wypełnienie tabelki ze wskazaniem pracowników którzy mają zostać przeszkoleni i  kursów które chcecie Państwo im dedykować
 2. Zapoznanie się z przedstawioną propozycją szkoleń
 3. Wypełnienie załącznika dotyczącego Twojej firmy oraz skompletowanie podpisów na wszystkich wnioskach i załącznikach
 4. Podpisanie i złożenie dokumentów do urzędu pracy
 5. Po decyzji Urzędu Pracy i pozyskaniu dofinansowania – podpisanie umowy na dofinansowanie szkoleń
 6. Komunikacja telefoniczna i e-mailowa z nami dotycząca wniosków i realizowanych szkoleń.

Pamiętaj, że na każdym etapie pomożemy i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. 

Zawsze możesz się do nas zwrócić e-mailowo i telefonicznie. 

Jakie szkolenia można zrealizować ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego? 

Urząd Pracy przeznacza środki KFS na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

 1. Kursy i studia podyplomowe
 2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 3. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Jakich szkoleń i wydatków nie dofinansowuje się z KFS?

Środki KFS nie mogą być przeznaczane na:

 1. Koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia związanego z kształceniem ustawicznym;
 2. Studia wyższe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), staże, konferencje branżowe, konferencje naukowe;
 3. Kursy języków obcych na poziomie podstawowym;
 4. Koszty kształcenia ustawicznego, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z odrębnych przepisów prawa, np. badań wstępnych, okresowych czy też kontrolnych; szkoleń obowiązkowych dla wszystkich pracowników (np. szkoleń BHP, PPOŻ, ochrona danych osobowych);
 5. Koszty kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, a także pielęgniarek i położnych, które chcą sfinansować specjalizacje;
 6. Kształcenie ustawiczne realizowane poza granicami Polski;
 7. Inne kierunki i formy kształcenia ustawicznego niż ujęte we wniosku.